Meny

LETAR DU EFTER

Nya
och per­son­li­ga
glasö­gon?

Vi har ett brett sor­ti­ment av glasö­gon i Västerås, både bågar och glas. Allt från exk­lu­si­va handgjor­da bågar och indi­vidu­ellt anpas­sade glas till högk­val­i­ta­ti­va bud­get­paket. Hos oss har alla råd att hand­la glasö­gon av kvalitet och kan kän­na sig tryg­ga med sina köp tack vare våra garantier. Hos oss hit­tar du glasö­gon som du inte hit­tar i andra butiker.

Sherlock
Medoptik 2024 redigerade 03222

Bågar

Vi har ett brett utbud av glasö­gonbå­gar, tys­ka handgjor­da bågar i vin­tagestil som har sin egna his­to­ria, trendi­ga ital­ien­s­ka bågar, kän­da märkes­bå­gar, enkla stil­re­na m.m. Det vik­ti­ga för oss är att ha sti­lar som pas­sar alla och att det är bra pro­duk­ter till bra priser.

Glasogon
    Bagar Carrera Sunglasses 17 Beach Still Life2 003379 MM C v2 Bagar Carrera Sunglasses 16 Beach Bike Still Life 003181 MM D v2 Bagar Carrera Sunglasses 06 Car Interior2 001118 MM E v2 Bagar Carrera Sunglasses 15 DJ Still Life 002937 MM D v1 Bagar Carrera Sunglasses 03 DJ Booth 000232 MM F v2 Bagar Carrera LAUDA Bagar Carrera DETTAGLIO C TIP Bagar Carrera CHAMPION 65 DETTAGLIO
Barnglasogon

Barn­glasö­gon

Glasö­gon för barn sät­ter extra höga krav på både bågar och glas då de ofta behöver klara tuffa hand­tag, sit­ta stadigt och kor­rig­era sto­ra syn­fel. Våra bäs­ta barn­glasö­gon kom­mer från tys­ka Roden­stock och är nästin­till omöjli­ga att böja sön­der, dessu­tom finns gratis reservdelar.

Cool

Sol­glasö­gon

Vi har ett stort och kom­plett utbud av sol­glasö­gon oavsett om du pri­or­it­er­ar pris eller kvalitet. Alla våra mod­eller kan fås både med och utan styr­ka. Vad sägs om ett par klas­siska Ray-Ban eller ett par sporti­ga Oak­ley med Prizm glas? Vi har sol­glasö­gon med och utan styr­ka från Ray-Ban, Oak­ley, Norr och Carrera.

Glas

Det finns flera hun­dra typer av glas och glas­be­han­dlin­gar samt flera oli­ka glas­ma­te­r­i­al. Vilken kom­bi­na­tion som pas­sar bäst är högst indi­vidu­ell beroende på hur varda­gen ser ut, vilken typ av arbete man har, vil­ka synkrav man har och inte minst vilken bud­get man har. Tack vare optik­erns höga kun­skaper får du hjälp med vilket glas som blir bäst för just dig.

Tack vare optikerns höga kunskaper får du hjälp med vilket glas som blir bäst för just dig

    Logo carrera Logo Missoni Logo Oakley Logo Polaroid Logo rayban Logo rodenstock Logo Zeiss Logo Silhouette Logo Bjorn Borg Logo David Beckham Logo Harley Davidson Logo hugo boss Logo Maui Jim Logo Michael Kors Logo peak performance Logo kate spade
Medoptik 2024 redigerade 02904

Glasö­gon som skyddar

Synen har stor bety­delse för säk­er­het, effek­tivitet och trivsel i arbetet. Prob­lem med synen led­er ofta till onaturli­ga arbetsställ­ningar med ryg­gont, huvud­värk och nack­stel­het som följd. Felak­tigt sky­dd för ögo­nen utgör ock­så en direkt fara för att ska­da eller mista synen i arbetet.

Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button