Meny

Integritets- och cookiepolicy

Som kund hos Medop­tik ger du oss till­gång till vis­sa av dina per­son­uppgifter, och vi reg­istr­erar per­son­uppgifter om dig. Medop­tik Sverige AB, organ­i­sa­tion­snum­mer 556804 – 7772, är per­son­uppgift­sans­varig för Medop­tiks behan­dling av dina per­son­uppgifter. Det är vik­tigt för oss att du kän­ner dig trygg med hur vi hanter­ar dina per­son­uppgifter. Vår integritet­spol­i­cy beskriv­er vilken infor­ma­tion vi sam­lar in, hur vi behand­lar den­na samt dina rät­tigheter relat­er­at till behan­dlin­gen. Vid frå­gor är du varmt välkom­men att kon­tak­ta oss.

Medop­tik behand­lar per­son­uppgifter som du själv har läm­nat, t.ex. vid bokn­ing av synun­der­sökn­ing, köp i butik eller web­shop, per­son­uppgifter som vi sam­lat in via tred­je part och per­son­uppgifter vi får fram när vi full­gör vårt avtal med dig.

KAT­E­GORI­ER AV PER­SON­UPPGIFTER
De per­son­uppgifter som vi kan kom­ma att behand­la är:

Iden­ti­fika­tions- och kon­tak­tuppgifter: namn, per­son­num­mer eller annat iden­ti­fika­tion­snum­mer, födelse­da­tum, tele­fon­num­mer, adress, e‑postadress, kund­num­mer.
Häl­souppgifter: uppgifter om din syn och dina ögon, t.ex. resul­tat från synun­der­sökn­ing och tryck­mät­ning. Vi behand­lar ock­så uppgifter om sjuk­do­mar och med­i­ciner­ing som kan ha en påverkan på dina ögon och där till­hörande kon­klu­sion.
Fak­tu­ranum­mer, order­his­torik.
Kred­itko­rt­snum­mer i de fall kun­den hand­lar på avbe­tal­ning.
Med­de­landen, svar på frå­gor och annan kom­mu­nika­tion mel­lan dig och Medop­tik, t.ex. gäl­lande rekla­ma­tion­er och kundönskemål.
Infor­ma­tion om dig från sociala medi­er, exem­pelvis Face­book.
Arbets­gi­vare och arbets­gi­vares kon­tak­tuppgifter.
Inlog­gn­ing­suppgifter på webbplatsen.

SYFTE­NA OCH ÄNDAMÅLEN MED BEHAN­DLIN­GEN
Vi behand­lar dina per­son­uppgifter för att full­göra vårt avtal med dig, t.ex. boka och utföra under­sökningar av din syn och ögonhäl­sa, bestäl­la pro­duk­ter, fak­tur­era eller ta betalt, skic­ka remiss­er till ögonläkare, utfär­da körkortsintyg.

Vi behand­lar ock­så dina per­son­uppgifter för admin­is­tra­tion av kundären­den och för att kon­tak­ta dig, exem­pelvis i syfte att noti­fiera om när en pro­dukt är klar för avhämt­ning eller ge annan infor­ma­tion om beställ­ningar, skic­ka påmin­nelse om bokad tid, föl­ja upp prob­lem, till­go­dose önskemål, göra återkall­ningar och för mark­nads­föring av Medop­tiks pro­duk­ter och tjänster.

Vi sam­lar ock­så in dina per­son­uppgifter för att kun­na bok­föra inbe­tal­ningar, påmin­na om för­fall­na fak­tur­or, skic­ka under­lag till inkas­so och föl­ja upp avbetalningar.

Per­son­uppgifter­na behand­las även för en säk­er iden­ti­fika­tion och för att kun­na bedri­va en god och säk­er vård enligt Patient­data­la­gen och Patientsäkerhetslagen.

LAGLIG GRUND
De lagli­ga grun­der­na för vår behan­dling av dina per­son­uppgifter är
Full­görande av vårt avtal med dig.
Sam­ty­cke.
Föl­ja vår rättsli­ga för­p­lik­telse som optik­er att föl­ja patient­data­la­gen och patientsäk­er­het­sla­gen.
Att kun­na fast­stäl­la, göra gäl­lande eller försvara eventuel­la rättsli­ga krav.
Intresseavvägn­ing, d.v.s. behan­dlin­gen är nöd­vändig för att sky­d­da dina grundläg­gande intressen.
Behan­dlin­gen är nöd­vändig för att före­byg­ga och till­hand­hål­la häl­so- och sjukvård.

TYST­NAD­SP­LIKT OCH UTLÄM­NANDE AV PER­SON­UPPGIFTER
På Medop­tik gäller tyst­nad­sp­likt gen­te­mot tred­je part och endast den per­son­al som behöver per­son­uppgifter­na för att utföra sitt arbete har rätt att ta del av uppgifterna.

Vi tar hjälp av andra före­tag som behand­lar dina per­son­uppgifter för vår räkn­ing och enligt våra instruk­tion­er, s.k. per­son­uppgifts­bi­trä­den. Det gäller t.e.x. före­tag som till­han­dahåller IT-tjän­ster, före­tag som hjälper oss med uts­kick och lever­an­tör­er av glas och linser.

När dina per­son­uppgifter delas med per­son­uppgifts­bi­trä­den sker det endast för ändamål som är fören­li­ga med de ändamål för vil­ka Medop­tik har sam­lat in infor­ma­tio­nen och enligt Medop­tiks instruk­tion­er. Per­son­uppgifts­bi­trä­den får endast behand­la per­son­uppgifter­na enligt skriftligt avtal med oss.

Vid beställ­ning av körko­rtsin­tyg läm­nas uppgifter ut till Trans­port­styrelsen. Vid remiss­er läm­nas uppgifter ut till ögonläkare och annan vård och hälsopersonal.

Vi delar även dina per­son­uppgifter med andra före­tag som har ett eget ändamål med per­son­uppgifts­be­han­dlin­gen, exem­pelvis banker, avbe­tal­ningsin­sti­tut, kort­be­tal­nings­förmed­lare och försäkringsbolag.

Dina per­son­uppgifter kom­mer inte att föras över till land utan­för det europeiska ekonomiska samar­bet­som­rådet (EES).

LAGRINGSPE­RI­OD
Vi sparar dina per­son­uppgifter endast så länge som det är nöd­vändigt utifrån ändamålen med behan­dlin­gen, t.ex. för att full­göra avtalet med dig, inklu­sive bl.a. garan­tiperi­oder och för att kun­na till­vara­ta dina och våra rät­tigheter i sam­band därmed. För vis­sa uppgifter, såsom per­son­num­mer och uppgifter som rör häl­sa, har Medop­tik enligt Patientsäk­er­het­sla­gen och Patient­data­la­gen skyldighet att spara uppgifter i minst 10 år eller så länge det krävs för att bedri­va en god och säk­er vård.

DINA RÄT­TIGHETER

Rätt till till­gång
Vi vill vara öpp­na och trans­parenta med hur vi behand­lar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den per­son­uppgifts­be­han­dling som vi gör i rela­tion till dig har du rätt att begära att få infor­ma­tion om behan­dlin­gen. Det­ta inklud­er­ar infor­ma­tion om ändamål, kat­e­gori­er av per­son­uppgifter, kat­e­gori­er av mot­ta­gare av per­son­uppgifter, lagringspe­ri­od eller kri­terier­na för hur lagringspe­ri­od fast­ställs, infor­ma­tion om var­ifrån uppgifter har sam­lats in och förekom­sten av automa­tis­er­at beslutsfat­tande inklu­sive infor­ma­tion om logiken bakom och bety­delsen av behan­dlin­gen. Du har ock­så rätt att få en elek­tro­n­isk kopia av dina per­son­uppgifter som behand­las av oss om du gör ansökan elek­tro­n­iskt. Om vi mot­tar en begäran om till­gång kan vi kom­ma att frå­ga om ytterli­gare uppgifter för att säk­er­stäl­la vil­ka uppgifter du vill ta del av och att vi läm­nar ut uppgifter­na till rätt person.

Rätt till rät­telse
Du har rätt att begära att dina per­son­uppgifter rät­tas om uppgifter­na är felak­ti­ga. Inom ramen för det angiv­na ändamålet har du ock­så rätt att kom­plet­tera eventuellt ofull­ständi­ga personuppgifter.

Rätt till rader­ing
Du har rätt att begära rader­ing av dina per­son­uppgifter som vi behand­lar om:
Uppgifter­na inte län­gre är nöd­vändi­ga för de ändamål för vil­ka de har sam­lats in eller behand­lats.
Du har återkallat ett sam­ty­cke som behan­dlin­gen grun­dar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behan­dlin­gen.
Du invän­der mot en intresseavvägn­ing av berät­ti­gat intresse som Medop­tik har gjort och det sak­nas berät­ti­gat intresse för Medop­tik som väger tyn­gre.
Du invän­der mot behan­dling för direk­t­mark­nads­föringsän­damål.
Per­son­uppgifter­na behand­lats på ett olagligt sätt.
Per­son­uppgifter­na måste raderas för att upp­fyl­la en rättslig för­p­lik­telse som Medop­tik omfat­tas av.
Per­son­uppgifter­na har sam­lats in från dig när du var under 13 år i sam­band med erb­ju­dande av infor­ma­tion­ssamhäl­lets tjän­ster, t ex sociala medier.

Om du begär rader­ing av per­son­uppgifter kan vi inte alltid tillmötes­gå din begäran bl.a. om:
Behan­dlin­gen behövs för att utö­va någons rätt till yttrande- och infor­ma­tions­fri­het.
För att upp­fyl­la en rättslig för­p­lik­telse som vi omfat­tas av.
För att kun­na fast­stäl­la, göra gäl­lande eller försvara rättsli­ga anspråk.

Rätt till begrän­sning
Du har rätt att begära att vår behan­dling av dina per­son­uppgifter begrän­sas. Vi kom­mer att informera dig om begrän­snin­gen av behan­dling av per­son­uppgifter upphör.

Rätt att göra invänd­ningar mot viss typ av behan­dling
Berät­ti­gat intresse: Du har rätt att invän­da mot behan­dlin­gar som stöd­jer sig på ett berät­ti­gat intresse som vi har om du har per­son­li­ga skäl som rör sit­u­a­tio­nen. Vi får dock fort­sät­ta att behand­la dina uppgifter, trots att du har mot­satt dig behan­dlin­gen, om vi har tvin­gande berät­ti­gade skäl för behan­dlin­gen som överväger ditt integritetsintresse.

Direk­t­mark­nads­föring (inklu­sive analyser som utförs för direk­t­mark­nads­föringsän­damål)
Du har möj­lighet att invän­da mot att dina per­son­uppgifter behand­las för direk­t­mark­nads­föring. Rät­ten att invän­da omfat­tar även de analyser av per­son­uppgifter (så kallad pro­fi­ler­ing) som utförs för direk­t­mark­nads­föringsän­damål. Om du invän­der mot direk­t­mark­nads­föring kom­mer vi att upphöra med behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter för det ändamålet lik­som upphöra med alla typer av direk­t­mark­nads­föringsåt­gärder. Givetvis har du möj­lighet att tac­ka nej till uts­kick och per­son­li­ga erb­ju­dan­den i vis­sa kanaler, t.ex. kan du väl­ja att endast få erb­ju­dan­den från oss via e‑post, men inte sms. I så fall ska du inte invän­da mot per­son­uppgifts­be­han­dlin­gen efter­som vi då har svårt att bedö­ma vilken mark­nads­föring som är rel­e­vant för dig.

Rätt till dat­a­porta­bilitet
Du har rätt att få en kopia på de per­son­uppgifter som rör dig i ett struk­tur­erat for­mat (dat­a­porta­bilitet) och i vis­sa fall få dessa uppgifter över­för­da till en annan per­son­uppgift­sans­varig. Rät­ten till dat­a­porta­bilitet omfat­tar endast uppgifter som du själv har till­han­dahål­lit oss och som vi behand­lar med stöd av vis­sa lagli­ga grun­der, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av sam­ty­cke
Du har rätt att när som helst återkalla ett läm­nat sam­ty­cke. Vi kom­mer i så fall inte att fort­sät­ta sam­la in nya uppgifter för ändamål som baser­ades på ditt sam­ty­cke. Vi har dock rätt att fort­sät­ta behand­la redan insam­lade uppgifter i enlighet med det läm­nade sam­ty­ck­et, men vi kom­mer inte att kom­plet­tera eller upp­dat­era dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifter­na kom­mer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt sam­ty­cke är du välkom­men att kon­tak­ta oss på e‑post, tele­fon eller besök i butiken.

KLAGOMÅL TILL TILL­SYNS­MYN­DIGHETEN
Om du anser att vi hanter­ar dina per­son­uppgifter på ett felak­tigt sätt kan du kon­tak­ta oss. Du har ock­så rätt att läm­na in ett klagomål till till­syns­myn­digheten (Datainspektionen/​Integritetsskyddsmyndigheten).

KÄL­LA SOM UPPGIFTER­NA HÄM­TATS FRÅN
Utöver de uppgifter som du själv läm­nat till oss eller som vi har sam­lat in från dig baser­at på vil­ka köp du gjort eller hur du använ­der våra tjän­ster kan vi ock­så sam­la in per­son­uppgifter från någon annan, d.v.s. från tred­je part. Adres­suppgifter häm­tas från offentli­ga adress­reg­is­ter för att alltid vara säkra på att vi har rätt adres­suppgifter till dig. Uppgifter om kred­itvärdighet häm­tar vi från kred­itvärder­ingsin­sti­tut, banker eller upplysnings­före­tag. Uppgifter rörande häl­sa inhäm­tas från läkare eller annan vårdgivare.

ÄNDRINGARINTEGRITET­SPOL­I­CYN
Medop­tiks integritet­spol­i­cy kom­mer att upp­dat­eras löpande. Om det hand­lar om väsentli­ga ändringar kom­mer du att informeras om det­ta. Infor­ma­tion kom­mer att finnas i butik och på www​.medop​tik​.se.