Meny

Kon­tak­tlinser

Vi håller oss ajour med senaste nytt bland kon­tak­tlinser för att du som kund ska bli så klarsynt som möjligt.

Har du kon­tak­tlinser sedan tidi­gare kan du föru­tom att göra dina kon­troller hos oss i Västerås även få möj­lighet att pro­va nyheter. Har du aldrig haft linser tidi­gare hjälper vi dig att pro­va ut några.

Oga
Medoptik 2024 redigerade 02958

Lin­styper

Det finns ett enormt utbud av kon­tak­tlinser beroende på vil­ka krav de ska upp­fyl­la och hur ofta de ska använ­das. Vi har alla typer av linser från de sto­ra tillverkar­na och även skräd­darsy­d­da indi­vidu­el­la linser. De van­li­gaste lin­ser­na är dagslinser och månad­slinser, vis­sa månad­slinser kan man sova med. Har man bry­t­nings­fel eller astig­ma­tism finns det ock­så toriska linser. Lite ovan­li­gare linser är hår­da eller sta­bi­la linser samt pro­gres­si­va linser.

Oga

Vi hjälper dig att väl­ja rätt och ger dig möj­lighet att pro­va ut linser under säkra och tryg­ga förhål­lan­den. Dessu­tom är våra provlinser gratis under själ­va utprovn­ings­fasen, gäller både vid lin­sun­der­sökn­ing och nytill­pass­ning av linser (om du aldrig haft linser tidi­gare). Som grund bör­jar vi alltid med en synun­der­sökn­ing för att kon­trollera om du kan ha kon­tak­tlinser och vilken mod­ell som pas­sar bäst för dig. Därefter lär vi dig hur du hanter­ar lin­ser­na och hur du enkelt får i och ur dem. Kom in så berät­tar vi mer!

Kontaktlinser
Medoptik 2024 redigerade 03419

1DAY ACU­VUE® MOIST
1DAY ACU­VUE® MOIST for ASTIG­MA­TISM
1DAY ACU­VUE® MOIST MUL­TI­FO­CAL
1DAY ACU­VUE® Tru­Eye®
ACU­VUE OASYS® 1DAY with HydraLuxe™
ACU­VUE OASYS® for ASTIG­MA­TISM
ACU­VUE OASYS® with HYDR­A­CLEAR® Plus
ACU­VUE® 2
ACU­VUE® ADVANCE® for ASTIG­MA­TISM
ACU­VUE® ADVANCE® with HYDR­A­CLEAR®
AIR OPTIX® AQUA
AIR OPTIX® AQUA MUL­TI­FO­CAL
AIR OPTIX® COL­ORS
AIR OPTIX® for ASTIG­MA­TISM
AIR OPTIX® plus HydraGlyde
AIR OPTIX® NIGHT & DAYAQUA
Avaira® toric
Avaira® Vital­i­ty
Biofin­i­ty®
Biofin­i­ty Ener­gys™
Biofin­i­ty® mul­ti­fo­cal
Biofin­i­ty® toric
Biofin­i­ty® XR
Bio­medics 55 Evo­lu­tion
Bio­medics® 1day Extra
Bio­medics® 1day Extra toric
Biotrue ONE­day
Con­tact Air
Con­tact Air Toric
Con­tact Indi­vid­ual Bio
Con­tact Indi­vid­ual Mul­ti Bio
Con­tact Indi­vid­ual Mul­ti SiHy
Con­tact Indi­vid­ual Mul­ti TDS SiHy
Con­tact Indi­vid­ual SiHy
Con­tact Indi­vid­ual TD Bio
Con­tact Indi­vid­ual TD Mul­ti Bio
Con­tact Indi­vid­ual TD Mul­ti SiHy
Con­tact Indi­vid­ual TD SiHy
Con­tact Indi­vid­ual TDS Bio
Con­tact Indi­vid­ual TDS Mul­ti Bio
Con­tact Indi­vid­ual TDS SiHy
Con­tact Indi­vid­ual TP Bio
Con­tact Indi­vid­ual TP Mul­ti Bio
Con­tact Indi­vid­ual TP Mul­ti SiHy
Con­tact Indi­vid­ual TP SiHy
Con­tact Life
Con­tact Life Toric
DAILIES TOTAL1®
DAILIES TOTAL1® Mul­ti­fo­cal
DAILIES® All Day Com­fort™
DAILIES® All Day Com­fort™ Pro­gres­sive
DAILIES® All Day Com­fort™ Toric
DAILIES® Aqua­Com­fort Plus™
DAILIES® Aqua­Com­fort Plus™ Toric
Fre­quen­cy® Xcel Toric
Fre­quen­cy® Xcel Toric XR
G‑72D
Geaflex 70
Lunelle
MyDay
Pro­clear 1 day mul­ti­fo­cal
Pro­clear Mul­ti­fokal
Pro­clear Mul­ti­fokal XR
Pro­clear Sphere
Coop­er­Vi­sion Nordic AB
Pro­clear Toric XR
Pro­clear®
Pro­clear® 1 day
Pro­clear® mul­ti­fo­cal
Pro­clear® mul­ti­fo­cal toric
Pro­clear® mul­ti­fo­cal XR
Pro­clear® toric
Pro­clear® XC
Pure­Vi­sion
Pure­Vi­sion 2 HD
Pure­Vi­sion Mul­ti-Focal
Pure­Vi­sion Toric
PureVision2 For Pres­by­opia
PureVision2HD for Astig­ma­tism
SofLens 59
SofLens dai­ly dis­pos­able
SofLens dai­ly dis­pos­able Toric for Astig­ma­tism
SofLens Mul­ti-Focal
SofLens Toric
ULTRA con­tact lens­es for Pres­by­opia
Zeiss Con­tact Day 1
Zeiss Con­tact Day 30
Zeiss Con­tact Day 30 Toric

Sköt­sel av dina kon­tak­tlinser är A och O

Den störs­ta risken med kon­tak­tlinser är att få infek­tion­er i ögo­nen eller att använ­da en lins som inte pas­sar ögo­nen och som därmed skadar ögo­nen. Upp­står skador på ögo­nen är risken stor att de blir kvar resten för livet med ned­satt eller i värs­ta fall blind­het som följd. Där­för är det vik­tigt att föl­ja optik­erns rek­om­men­da­tion­er och skö­ta sina linser och ögon. Samt att göra den årli­ga lin­sun­der­söknin­gen där skador kan upp­täckas tidigt och därmed und­vikas. Vid lin­sun­der­söknin­gen har du även chans att få pro­va nyheter helt kostnadsfritt.

Vi till­han­dahåller bara linsvät­skor som är bra för dina ögon och som rengör lin­ser­na på ett säk­ert sätt.

Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button