Meny

Optivital Ögonvitamin

Optiv­i­tal är ett sven­skt kost­till­skott med speci­fi­ka vit­a­min­er och min­eraler i rätt doser­ing för att bibehål­la nor­mal synförmåga.

Optivital jpg
Finns i lager
285kr

Lager­varor lev­er­eras inom en vecka

1

Infor­ma­tion

Med tiden kan ögo­nen behö­va till­skott av näringsäm­nen som är vik­ti­ga för ögats funk­tion av gula fläcken .

Optiv­i­tal är ett sven­skt kost­till­skott med speci­fi­ka vit­a­min­er och min­eraler i rätt doser­ing för att bibehål­la nor­mal syn­för­må­ga. Innehål­let i Optiv­i­tal byg­ger på världens störs­ta ögon­studie på åldrande ögon, Age-Relat­ing Eye Dis­ease Study (AREDS2) där 8 000 patien­ter följdes under 10 år. Stu­di­en pub­licer­ades i maj 2013 av Nation­al Eye Institute.

AREDS-studier­na visade att man behövde inta högre dos­er av vis­sa vit­a­min­er och min­eraler än det dagli­ga ref­er­ensin­taget för att få effekt på gula fläck­en. En del ämnen, t ex lutein, måste man tillföra krop­pen. I senaste AREDS-stu­di­en till­sat­te man bl a lutein och zeax­an­tin, som till­hör grup­pen karotenoi­der. Dessa sky­d­dar gula fläck­en mot UV-ljus och oxida­ti­va reak­tion­er. Vit­a­min C och E, kop­par och zink sky­d­dar celler­na mot oxida­tiv stress. Zink bidrar även till att bibehål­la nor­mal synförmåga.

Amerikan­s­ka Nation­al Eye Insti­tute sat­sar mest pen­gar i världen på forskn­ing kring ögat och dess sjuk­do­mar. Den lyder under världens störs­ta statli­ga forskn­ings­fi­nan­siär som är Nation­al Insti­tutes of health (NIH), vilken lyder under den amerikan­s­ka fed­er­ala regerin­gens departe­ment för hälsovård och omsorg.

Optiv­i­tal är det enda kost­till­skot­tet i Sverige som till 100% föl­jer den veten­skapli­ga stu­di­en AREDS2.

En för­pack­n­ing innehåller 60 tabletter.

Kategori
Övriga
Etiketter
amd
Doktorglas

Synun­der­sökn­ing

Som enda optik­er i Västerås kan Medop­tik erb­ju­da både optik­er- och läkar­in­tyg vid ett och sam­ma besök.

Boka synundersökning Hand pointing to button